Ülkemizde ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi devlet eliyle olmaktadır. Çünkü ormanların %99’u devlet ormanıdır. Ormanların işletilmesi ve yönetilmesi görevi Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılmaktadır. OGM, orman ve orman kaynaklarını koruyan, doğaya yakın bir anlayışla geliştiren, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yöneten yaklaşık 200 yıllık köklü bir kurumdur. Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında öncü olan OGM aynı zamanda Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tek ve en yetkin kurumdur. OGM, yurt çapına yayılmış hizmet ağı ile en ücra köşelerde dahi varlık gösteren, hizmet üreten, çok farklı toplum kesimleri ile doğrudan veya dolaylı yoldan temas kuran ve çok çeşitli bir hizmet yelpazesine sahip olan bir kurumdur. Bu niteliklerinden dolayı OGM, hizmet ve faaliyetlerini tanıtmak, iletişim yönetimini doğru ve etkili yapmak adına hedef kitle segmentasyonu yapması ve genel iletişim konseptine uygun bir şekilde, bu segmentlerin ilgi alanlarına yönelik özelleştirmelerle iletişim mesajlarını konumlandırmalı ve buna uygun tanıtım materyalleri üretmelidir. Bu hususların pedagojik açıdan ve halkla iletişim açısından uzman, bilimsel ve profesyonel anlayışla ortaya konulması gerekmektedir.  Bunun için Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenen Kastamonu Üniversitesi ile en önemli paydaşlarından birisi olan OGM arasındaki iş birliği ile geliştirilecek bu projenin amacı; yukarıda izah edilen doğrultuda hazırlanan, özelleştirilebilir, modüler bir yapıya sahip ve ilgi çekici, hareketli görseller ile tasarlanmış sunumlar aracılığıyla ormanların faydalarının ve bu noktada OGM’nin yaptığı faaliyetleri hedef kitleye özel bir kurguyla anlatılmasını sağlamaktır.

 

Projenin ilk kilometre taşı okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrenciler olacaktır. Bu çalışmaya “Ağaç yaş iken eğilir” parolası ile başlanmıştır. Çocukların öğrenme kapasitelerinin en yüksek düzeyde olduğu ve aşılanan eğitimlerin kendileri için kalıcı olduğu yaş gruplarında çevre bilincinin yerleştirilmesi hem mevcut nesil hem de gelecek nesiller için büyük önem arz etmektedir. Çalışma ilk evresinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim görmekte olan, ülkemizin teminatı olarak görülen genç neslin daha yüksek bir çevresel duyarlılık ve ormanların ve kaynaklarının önemlerine dair farkındalık ile yetişmelerine katkı sağlamak en temel hedeftir. Bu çağdaki çocuklar için hazırlanacak sunumların çocukların ilgisini çekecek çizgi ve karakterler ile bezenmiş, didaktik olmayan bir tarzda, oyunlu ve eğlenceli içeriklere sahip olacaktır. Tüm orman ekosisteminin sahip olduğu canlı cansız tüm varlıkların ilginç özelliklerinin anlatıldığı, görsel yönü ağır basan bir formatta olacaktır. Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü olarak paydaşımızın 2023 stratejik planında yer alan amaçlarına daha kapsamlı bir alana hitap etmeyi amaçlamaktayız. Bu projeyle ülkemizin orman varlığını artırmak ve gençlere fidan dikimini öğretmek ve bu konuda onları özendirip teşvik etmek de amaçlanmaktadır.

Ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve sağladığı faydalar konularında eğitim modülleri yardımıyla hedef kitlede bilgi, olumlu tutum ve davranış kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar tüm öğrenciler hedef kitleyi oluşturmaktadır. İlk olarak okul öncesi, ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik modül geliştirilecektir. İlerleyen süreçte benzer projelerle, lise ve üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, akademik personellere, sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasına, medya mensuplarına, sosyal medya fenomenlerine, siyasetçilere, bürokratlara, diplomatlara, orman köylüsüne ve kentli vatandaşlara yönelik farklı modüller geliştirilecektir.

İlkokul öğrencilerine yönelik geliştirilecek olan tasarımda bu dönem öğrencilerine yönelik somut, yaşantılarıyla ilişkili, ilgi çekici, görsel ve işitsel bakımdan zenginleştirilmiş içerikler yer alacaktır. Bu içeriklerde orman ekosisteminde canlı ve cansız unsurların varlığına yönelik farkındalık kazandırılacaktır. Ayrıca canlı ve cansız unsurların birbirleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan dinamikler eğitim modüllerinde ele alınacaktır. Ormanların, hammadde temini, canlı varlıklar için bir yaşam alanı olma, canlı türleri için koruma alanı oluşturma, ses kirliliği, erozyon gibi çevre sorunlarını önleme, oksijen kaynağı olma, sosyal açıdan dinlenme ve eğlenme alanları oluşturma gibi işlevleri bunlara örnek olarak verilebilir. Böylece hedef kitleye aslında ormanların kendiliğinden bir değeri olduğu bilinci kazandırılacak ve orman ekosistemindeki tüm unsurlara dikkat çekilecektir. Bu doğrultuda çevreyi, doğayı merkeze alan değer anlayışının da temeli atılacaktır.

Kastamonu Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan bu proje özelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında hazırlanan eğitici görselleri öğrencilerin kullanabilmesi değerlendirilecektir. Ayrıca her bir hedef kitleye ait eğitim modülleri ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler neticesinde tabana yayılması kapsam dahilinde olacaktır.

Modüler olarak hazırlanacak sunumlar için konu setleri hazırlanarak birçok içerikten farklı sunum varyasyonları hazırlanabilecektir. Bu sunum ve görsellerde yer alan bilgileri toplumun tüm kesimlerine, ortak bir dil ve üslubun yanı sıra kurumsal ve görsel bir kimlik ile hemen herkesin kolayca algılayabileceği bir formatta sunmak, toplumun geneline ormanların herkes için önemli ve gerekli olduğudur. Bunun en yetkin (bu sahada ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesi ve OGM) iki kurum ortaklığı ile gerçekleştirilmesi projenin özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu nitelikte bir çalışmanın yapılmamış olması diğer bir özgün değeri olarak görülmektedir. Projenin özelinde ormanların faydaları okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine profesyonel yaklaşımlarla kendi seviyelerine uygun görsel olarak anlatılacak. Fidan dikimi ve tohum ekimi uzmanlar tarafından görsel de gösterilecektir.

Kent merkezlerinde yaşayan milyonlarca öğrencinin özellikle fidan dikimi ve tohum ekimi tekniği ile ilgili bilgi eksikliği giderilecektir. Bu yöntem öğrenilecektir. Sosyal olarak ülke ormanlarının korunması ve orman alanlarının artırılmasında farkındalık oluşturulacaktır. Milyonlarca öğrenci milyonlarca fidan dikmeyi teknik ve bilimsel olarak uzmanlarından öğrenmiş olacaktır. Milli ağaçlandırma seferberliği genelgesi çerçevesinde geleceğimiz olan çocuklarımızda farkındalık oluşacaktır.

Bu çalışmada, hedef kitlenin algı düzeyi göz önünde bulundurularak, olabildiğince anlaşılır bir dil ve mesajını görselleştirerek belirtilen hedef kitleye ulaşılacaktır. Toplumu temsil eden hemen hemen her kesime ormanların faydaları hakkındaki bilgi ulaştırılacaktır. Aynı zamanda hazırlanan eğitim modülü kitleri gelecek kuşaklara da aktarılacaktır. Sanal ortamlarda, sosyal medyada, görsel ve işitsel medyada kullanılarak bütün kesimlere ulaştırılabilecektir.

Ormanların faydaları anlatılırken doğal bir kaynak olan orman alanlarımızın korunması ve sürdürülebilir yönetiminde görünmez kahraman olan OGM’nin bu bağlamda yaptığı çalışmaları, harcanan emek zaman da hedef kitleye gösterilecektir. Bu proje benzer çalışmalar için önemli bir altlık çalışma olacak, farklı dillere çevrilerek kardeş ve akraba ülkelerde tabiat, çevre ve orman bilincine yönelik benzer çalışmalarda rehber olacaktır.

Orman köylüleri nezdinde OGM’nin büyük oranda olumlu bir algıya sahip olmasının sebebi OGM’nin bu kitle ile doğrudan temasta olması ve OGM’nin bu kitleye katkı sunmasıdır. Bunun yanında bu proje ile kentli nüfusla arzu edilen seviyelerde temas kurulabilecektir. Bunun için günümüz insanların öncelikli vakit geçirdiği alanlar (mesire yerleri, kent ormanları,) stratejik değere sahip ve ekonomik getirisi olan tıbbi aromatik bitkiler, turizm, endüstriyel ürünler, ekoloji çeşitlilik arz eden konular modüler eğitim kitleri içerisinde işleneceğinden toplumun her kesimine ulaşılabileceği gibi katma değer üreten konularda mesajlar verilecektir.

Hazırlanan bu eğitim kitleri yerleşim yerlerindeki reklam panolarında, TV’lerde kamu spotu olarak yayınlanabilecek, böylece toplumun her kesimine ulaşılarak ormanların faydaları konusunda hedef kitleye göre farkındalık oluşacaktır.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ile toplum nezdinde önce ulusal daha sonra uluslararası olarak tüm dünyada orman varlığının korunmasına gelecek nesillere aktırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Katkı Kaynağı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı            Yolluklar Hizmet

Alımı

Makine

Teçhizat

Toplam (KDV Dahil, TL)
Önerilen 1520,00 TL 4000,00 TL 75,00 6338,00 TL 11933,00 TL