Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (YL) (38 Adet)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
656591 EMEL YÜKSEL 2021 Engelli turizm açısından destinasyon uygunluğunun değerlendirilmesi: Kastamonu örneği
Assessment of fitness to the goal in terms of disabled tourism: Kastamonu example
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
657984 NUH KAVALCIOĞLU 2021 Etkinlik turizmi kapsamında atlı etnospor faaliyetlerinin toplumsal aidiyet yönünden değerlendirilmesi: Türkiye-Kazakistan karşılaştırması
Equestrian etnospor annual evaluation terms of belonging under the social events tourism: Turkey comparison of Kazakhstan
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
668936 ERCAN KANBUR 2021 A ve B kişilik tiplerinin hüzün turizmi deneyimlerine etkisi: Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi
The effect of A and B personality types on dark tourism experiences: Historical Sinop Prison Museum
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
620114 HAMİTCAN SÖNMEZ 2020 Türk dünyası ülkelerinde ortak bir turizm portalı model önerisi
Proposal of a common tourism portal model in Turkic world countries
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
625346 SİNAN TERZİ 2020 İnanç turizmi kapsamında destinasyon imajı: Trabzon ili örneği
Destination image in the scope of faith tourism: The case of Trabzon city
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
628143 ŞÜKRAN BUSE KARASET 2020 Türk kadın gezginlerin karşılaştıkları problemler
The problems of Turkish women travellers
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
627534 FATİH EKERİM 2020 Türkiye gastronomi rotaları ve haritalandırılması
Turkey gastronomy routes and mapping
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
628622 SİBEL KÖZ 2020 Rehber akademisyenlerin rehberlikten akademiye geçme motivasyonları ve iş doyumu
Job satisfaction of guide academics and their motivation behind the move from guidance to academic life
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
637899 RAMAZAN YAŞAR 2020 Konaklama işletmelerinde dijital yıldız standardizasyonu önerisi
Digital star standardization proposal in hospitality industry
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
628624 BURAK KARAÇOR 2020 Konaklama işletmelerinde kullanılan sertifikasyonların sürdürülebilir turizme etkisi
The effect of certifications used in accommodation businesses on sustainable
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
627929 NAGEHAN BÜYÜKMEHMETOĞLU 2020 Yöresel mutfak ve gıdaların turistik ürün olarak pazarlanması: Kastamonu örneği
Marketing of local kitchen and food as touristic product: Case of Kastamonu
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
647287 ŞİLAN DAĞDELEN 2020 UNESCO yaratıcı şehirler ağı gastro-turist profilinin belirlenmesi: Gaziantep ve Hatay ili örneği
UNESCO creative cities network determination of gastro-tourist profile: The case of Gaziantep and Hatay province
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
649572 TUĞBA DİLSİZ 2020 Gastronomi turizminde Türkiye peynirleri: İstanbul Peynir Festivali
Gastronomy tourism in Turkey cheese: Cheese Festival Istanbul
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
637931 LAMYA LATIFI 2020 Unutulmaz yöresel yiyecek içecek deneyimlerinin gastro-turistlerin destinasyon aidiyetleri üzerine etkisi: Marakeş örneği
The effect of memorable local food and beverage experiences on the destination attachment of gastro tourists: The case of Marrakech
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
652952 FİLİZ EMEKSİZ 2020 Çocuk animasyon etkinliklerinin tatil oteli seçimi üzerindeki etkisi
The effect of children animation activities on hotel selection
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
657070 PARVIN GULUZADA 2020 Azerbaycan sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik öneriler
Recommendations for assessing the health tourism potential of Azerbaijan
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
655050 RANA GÜMÜŞ 2020 Çankırı ili’nin somut olmayan kültürel mirası
Intangible cultural heritage of Çankırı province
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
537639 SENEM DUMAN 2019 Kastamonu’ya gelen kayak turistlerinin coğrafi işaretli ürün algısı
Geographical marked product perception of ski tourists visiting kastamonu
Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
551102 YUSUF ÖZSOY 2019 Somut olmayan kültürel mirasın turizm alanında Değerlendirilmesi: Gazipaşa örneği
Evaluation of intangible cultural heritage in tourism: Gazipaşa sample
Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
545082 SHADİYAM GOZHALIMOVA 2019 Turizm fakültesi öğrencilerinin Rusça öğrenmeye karşı tutumları
Attitudes of students of tourism faculty towards learning Russian
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Turizm = Tourism
538523 ŞENOL KARABALTAOĞLU 2019 İnanç turizmi destinasyonlarının yönetimi: Kastamonu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli örneği
The management of faith tourism destinations: Kastamonu example of Hz. Pir Seyh Saban-i Veli
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
555822 MUSTAFA TAYLAN DAĞISTAN 2019 Destinasyon imajınıın ve ziyaretçi memnuniyetinin destinasyon aidiyeti üzerine etkisi
Thesis the effect of destination image and visitor satisfaction on destination attachment
Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
551621 KARLYGASH SARTAYEVA 2019 İpek Yolu’ndaki kültürel mirasın dünya turizmine katkıları: Kazakistan örneği
Contributions of Silk Road to cultural heritage in world tourism: Kazakhstan sample
Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
545719 DARIGÜL ABDUMAMATOVA 2019 Kırgızistan’ın somut olmayan kültürel mirasının turistik ürün olarak pazarlanması
Marketing of non-integrated cultural heritage of Kyrgyzstan as a touristic product
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
546599 EDA TECİMEN 2019 Algılanan destinasyon imajının tekrar ziyaret ve tavsiye üzerine etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı örneği
The effect of perceived destination image on revisit and reccommendation: The case of Ilgaz Mountain National
Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
558641 GULAIYM KATAGAN KYZY 2019 Kırgızistan’da turistik ürün çeşitlendirilmesi ve pazarlanması
Tourist product diversification and marketing in Kyrgyzstan
Yüksek Lisans Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
566527 ÖZLEM ALBAN 2019 Turizmde yeni ürün geliştirme stratejileri: Kastamonu örneği
New product development strategies in tourism: Case of Kastamonu
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
570402 HASRET POYRAZ 2019 Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneği
Marketing of Kastamonu tourism destination area: Arab tourism market instance
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
570257 BURCU ŞENER YALDIZ 2019 Konaklama öğretmenlerinin özel eğitim alanı ile ilgili yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi ve kat hizmetleri eğitim modülü önerisi
Identification of difficulties about special education of accommodation teachers and proposal of housekeeping training modul
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
566888 YASİN ÇETİNKAYA 2019 İnanç turizmi destinasyonu olarak Kastamonu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli örneği
Kastamonu as the destination of faith tourism: The example of Hz.Pir Şeyh Şaban Veli
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
564710 ELİF NUR İREM DURMUŞ 2019 UNESCO geçici listesine alınan kasaba köyü Mahmutbey Camii ve Kastamonu turizmine yönelik değerlendirmeler
Evaluations towards kasaba villlage Mahmutbey Mosque UNESCO tentative list and Kastamonu tourism
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
570734 SADİ AYDIN 2019 Turistik destinasyonlardaki simge mekânların fotoğraflanma nedenleri üzerine bir araştırma Kastamonu örneği
A research on the causes of photography of landmarks in touristic destinations the case of Kastamonu
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
570592 KARDELEN ALPASLAN 2019 Yöresel yemeklerde moleküler gastronomi kullanımı
The use of molecular gastronomy in local food
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
587405 YUSUF ZİYA KOÇ 2019 Türkiye’deki terör olaylarının (1996-2018) turizm talebi üzerindeki olumsuz etkileri
The negative effects of terror attacks in Turkey (1996-2018) on tourism demand
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
570621 BURCU TÜTÜNCÜ 2019 Likya yolu’nu yürüyen turistlerin memnuniyet düzeyi
Satisfaction level of the tourists walking the Lycian way
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
588379 YASİN MÜCAHİT TEKİN 2019 Tasavvuf kültüründe Şeyh Şaban-ı Veli’nin yeri ve önemi, Kastamonu inanç turizmine katkısı
The importance of Sheikh Shaban-i Veli in sufi culture and his contribution to Kastamonu faith touri̇sm
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
587324 HANİFE ÖZCAN AYDIN 2019 Daday’ın sakin şehir üyelik potansiyeli
Slow city membership possibility of Daday
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
593113 BEKİR YÜKSEL 2019 Konaklama işletmelerinde kamu denetimi- TR82 bölgesi örneği
Public inspection of accommodation establishments: TR82 region example
Yüksek Lisans Turizm = Tourism
588452 ÇAĞATAY KAYA 2019 Jeotermal kaynakların turizmde değerlendirilmesi, Kırşehir üzerine bir araştırma
Evaluation of geothermal resources in tourism, a research on Kırşehir
Yüksek Lisans Turizm = Tourism