Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (YL) (61 Adet)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
674979 HAVVA BULUT 2021 Teknik personelin iş memnuniyet düzeyinin incelenmesi (Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü örneği)
Examination of technical staff’s job satisfaction level (example of Elazığ Forest Regional Directorate)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
660566 TUĞBA KARAÇOCUK 2021 Samsun il merkezinde yetişen bazı bitkilerde ağır metal konsantrasyonlarının trafik yoğunluğuna bağlı değişimi
Changes in heavy metal concentrations depending on traffic density in some plants grown in Samsun city center
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering ; Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
664259 BATIN MEHMET YER 2021 Kastamonu yöresi karaçam meşcerelerindeyaprak alan indeksi ile çeşitli meşcere özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Determination of relationships between leaf area index and stand characteristics in crimean pine stands of Kastamonu region
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
667931 UĞUR YILDIZ 2021 Orman nakliyatının tarihsel değişimi, Zingal’den günümüze Ayancık örneği
Historical change of forest transportation, example of Ayancik from Zingal to the present day
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
655171 ŞÜKRÜ HAKAN TABAK 2021 Arazi koşullarında elektronik denetleme birimli feromon destekli tuzağın sayım kontrolü
Counting control of pheromone trap with electronic control unit in field condition
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
619789 ÇAĞLA AĞIRBAŞ SEYİS 2020 Geniş yapraklı bazı ağaçların kesim sürecinde çalışma verimi ve çalışanların fizyolojik iş yükünün belirlenmesi
Determination of working efficiency and physiological workload of employees in cutting process of some broadleaf trees
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
620673 ASİYE DEMİRYAPAN 2020 Teucrium polium L. ve thymus longicaulis subsp. longicaulis c. presl bitkilerinden elde edilen uçucu yağların gc-ms analizi ve antimikrobiyal aktiviteleri
Antimicrobial activity and gc-ms analysis of the essential oils obtained from teucrium polium L. and thymus longicaulis subsp. longicaulis c. presl
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
620670 EBRU BAL 2020 Farklı doğu kayını (Fagus orientalis lipsky.) popülasyonlarının tohum kimyasal kompozisyonuna etkisi
Efect of different eastern beech (Fagus orientalis lipsky.) populations on seed chemical composition
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
619612 AYŞE GÜL KADİM 2020 Kum zambağı (Pancratium maritimum L.) tohumlarında hormon uygulamalarının çimlenme ve fidecik karakterlerine etkisi
The effect of hormone treatment on rooting percentage and seedle character in sand lily (Pancratium maritimum L.) seeds
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
625952 ASIA I.A. ALYAMANI 2020 Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki turizm faaliyetlerinin toprak özelliklerine etkisi
Effect of tourism activities in the Ilgaz Mountain National Park on the soil characteristics
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
623179 MUHAMMET YARDIMCI 2020 Farklı yetişme koşullarında yetişen bazı odunsu türlerde yaprak mikromorfolojik ve odun anatomik karakterlerinin değişimi
Change of micromorphological and wood anatomic characteristics in some wood species growing in different culture conditions
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
640679 EMİRHAN KÖSEOĞLU 2020 Bazı meşcere özelliklerinin karaçam doğal gençlikleri üzerine etkisinin belirlenmesi
Comparison of the influence of some stand structuralparameters on black pine seedling density and growth
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
640674 ZARİFE FIRAT 2020 Beypazarı Kızılçam kültürleri gelişimine nanonartikül uygulamalarının etkisi
The effect of nanonarticle applications on the development of Beypazarı Kızılçam cultures
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
640699 ADINA-ELENA CAZAN 2020 Mevcut orman yollarının orman alanlarını işletmeye açma durumu yeterliliğinin belirlenmesi (Daday Çamlıbel Orman İşletme Şefliği örneği)
Determination of existing forest roads adequacy to manage forest area (Aday Çamlıbel Forest Sub-District Directorate)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
643961 ABUSABEHA S. ASHAIBI 2020 Kastamonu kent merkezi ve yakın çevresindeki topraklarda ağır metal birikiminin toprak kullanımına bağlı değişimi
Temporal and spatial variotion of air quality in misurata
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
652781 KHALID MOHAMED M ABOKDAR 2020 Rekreasyonel alanlarda toprak sıkışmasının bazı toprak özelliklerine etkisi
Effect of soil compaction on soil properties in ‎recreational area
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
647896 MURAT DELİKKAYA 2020 Yüksek peyzaj değerine sahip bazı Gymnosperm taksonlarının uçucu yağlarının GC-MS analizi
GC-MS analysis of essential oils of some Gymnosperm taxa with high landscape value
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
656399 RIDVAN ŞAHİN 2020 FSC®(Forest Stewardship Council) Türkiye geçici ulusal standardı silvikültürel göstergelerin değerlendirilmesi
Evaluation of the silvicultural indicators in FSC®(Forest Stewardship Council ) interim national standard of Turkey
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
656996 HAKAN CAN 2020 Orman yolları yönetiminde SWOT-BAHP incelemesi
SWOT-BAHP analyze in forest road management
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
654980 ERTAN GÜNEY 2020 Araç, Tosya ve Ayancık yöresi göknar seçme ormanlarında meşcere kuruluş özellikleri
Structure features of fir unevenaged stands in Araç, Tosya and Ayancik region
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
535807 SAYED MOQADAS SHARAF 2019 Toprakta bazı besin elementlerinin gölgeleme ve gübrelemeye bağlı değişimi
Following change and fertilization of some nutrient elements in soil
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
558122 HASRET ÇÖMETEN 2019 Trafik kaynaklı ağır metal kirliliğinin izlenmesinde sarıçam (Pinus sylvestris L.) ibrelerinin biyomonitor olarak kullanılabilirliği
The usability of yellow pine (Pinus sylvestris L.) persons as biomonitor for monitoring heavy metal pollution from traffic sources
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering ; Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
564928 ASLIHAN ŞİMGA 2019 Sertifikasyon sürecinin R’WOT yaklaşımı ile analizi (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü örneği)
Analysis of the certification process with approach (Kastamonu Forest Regional Directorate example)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
600724 FATİH GEDİK 2019 Ordu orman fidanlığı ekolojik koşullarında bazı geniş yapraklı orman ağacı fidanlarının morfolojik karakterleri ve TSE’ye göre değerlendirilmesi
Morphological characteristics of some broad leaves forest seedlings in ordu forest organization ecological conditions and evaluation by TSE
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597180 AHMET ÖKSÜZOĞLU 2019 Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı Florası
The flora of the Sarıkum Natural Conservation Area
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597237 GİZEM ÖZDİKMENLİ 2019 Anadolu kestanesi (Castanea sativa)’nde rakıma bağlı varyasyon
Anatolian chestnut (Castanea sativa), depending on the altitude variation
Yüksek Lisans Botanik = Botany ; Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
561648 ZEKERİYA BEKTAŞ 2019 Türkiye’de 2/B uygulamalarının değerlendirilmesi (Ankara-Çamlıdere örneği)
Evaluation of applications 2/B in Turkey (Ankara-Çamlıdere example)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
565515 ÇAĞATAY ÖKSÜZ 2019 Kastamonu şehir çöplüğünün çevresindeki toprak ve bitki örtüsünün ağır metal konsantrasyonunun belirlenmesi
Determination of heavy metal concentration of soil and vegetation the city waste of Kastamonu
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
558311 AYSEL BÜYÜKTERZİ 2019 Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’in zararının bazi meşcere özelliklerine göre belirlenmesi ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal)(Coleoptera: Monotomidae)’in populasyon yoğunluğunun araştirilmasi (Maçka Orman İşletme Şefliği örneği)
Determination of the damage of Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Curculionidae) according to some stand characteristics and investigation of population density of Rhizophagus grandis Gylenhal (Coleoptera, Monotomidae) (Maçka Forest Planning unit)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597344 MEHMET DOĞAN 2019 Kütükte istiridye mantarı (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P. Kumm.) üretiminin ekonomik analizi
Economic analysis of oil mushroom pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P.Kumm.) in billets
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597277 ALEV ÇELİK 2019 Yangın kulelerinin izleyebildiği alanların cbs ortamında belirlenmesi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Adana Orman Bölge Müdürlüğü örneği)
Determination of the field of fire towers that can be watched in gis environment and evaluation of qualifications (Adana Forest Region Director case)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
565491 MUSTAFA ŞAHİN 2019 Ips sexdentatus (Boern.)’a karşı kullanılan feromon tuzaklarında tip, renk ve asılma yüksekliğinin yakalama oranları üzerine etkisi
Effect of type, color and hanging height of ips sexdentatus pheromone traps on capture rates
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597318 HAKAN ÖREN 2019 Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki kestane meşcerelerine ulaşımın yeterlilik durumunun belirlenmesi
Determination of the transportation capability ofof Bozkurt Forest Directorate to the castanea stands
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
565533 ESRA TOPAL 2019 Rüzgâr devriği zararlarında toprak özelliklerinin etkisi
Effects of soil properties on windthrow damages
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
561778 FERHAT ALTUN 2019 Kabuk soyma faaliyetlerinde işyeri koşulları, çalışma verimi ve işçilerin fizyolojik iş yükünün belirlenmesi üzerine bir araştırma
A study on workplace conditions, work efficiency and determination of physiological workload of forest workers during the debarking activities
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
598048 AHMET TURAN TURNA 2019 Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench)’da farklı aşılama yöntemleri ve zamanların aşı başarısına etkisinin belirlenmesi
The determition of effects of different grafting methods and times applied in silver linden (Tilia tomentosa Moench)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597964 ASUMAN ÇELİKBAŞ 2019 Bazı nano partiküllerin anadolu karaçamı (Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana lamb. (holmboe)) tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkisi
Effect of some nanoparticles on seed germination of anatolian black pine (Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana lamb. (holmboe))
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597947 ABDULLAH KAPUCU 2019 Ormanlarda kar zararını etkileyen bazı fizyografik ve edafik faktörlerin incelenmesi: Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü örneği
Investigating the effects of some physiographic and edaphic factors influencing snow damage on trees: a case study of Boyabat Forest Enterprise
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
613866 EMRE CİVEK 2019 Samsun-Gelemen orman fidanlığı ekolojik şartlarında bazı iğne yapraklı ağaç türlerinin kalite özellikleri TSE’ye göre karşılaştırılması
Comparison of the quality characteristics of some needle leaved tree species in Samsun-Gelemen forest nursery ecological conditions
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
600697 GÜLÇİN KÜÇÜKBAŞ 2019 Farklı besin türlerinin laboratuar koşullarında üretilen thanasimus formicarius yırtıcısının verimliliği üzerine etkisi
The effect of different prey species on the efficiency of the predator thanasimus formicarius reared in laboratory
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597768 NUH BEYTULLAH ÇİFTCİ 2019 Gençlik çağındaki karaçam (P. nigra) meşcerelerinde toprak üstü karbon miktarının araştırılması
Determination of the amount of carbon above ground in black pine (P. nigra) stands of thicket stage
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597932 SEDA KARSANDIÖZÜ 2019 Thuja orientalis L. ve Thuja occidentalis L.’den elde edilen uçucu yağların GC-MS analizi ve antimikrobiyal aktiviteleri
GC-MS analysis and antimicrobial activities of essential oils obtained from Thuja orientalis L. and Thuja occidentalis L.
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597922 İBRAHİM BOZAN 2019 Hidroelektrik santrallerin çevresel etkileri ve toplum algısı (Loç Vadisi örneği)
Environmental impacts and society perception of hydroelectric power plants (Loç Valley case)
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
598074 VOLKAN AKSOY 2019 Farklı erozyon kontrol önlemlerinin toprak taşınımı ve yüzeysel akış üzerindeki etkileri
The effects of different erosion control measures on soil transportation and surface runoff
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597963 HALİT MUSA ÇELİKBAŞ 2019 Bazı nano partiküllerin sarıçam (Pinus sylvestris L.) tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkileri
The effect of some nano particules on success of scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597939 YASEMİN KOCA 2019 Picea orientalis (L.) Peterm.ve Picea abies (L.) H. Karst’dan elde edilen uçucu yağların GC-MS analizi ve antimikrobiyal aktiviteleri
GC-MS analysis and antimicrobial activities of essential oils obtained from Picea orientalis (L.) Peterm. and Picea abies (L.) H. Karst.
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597943 FATİH DENİZ KILIÇ 2019 Orman yönetimi sertifikasyon sistemlerinin planlama ve silvikültür yönünden değerlendirilmesi
Assessment of forest management certification systems in terms of planning and silviculture
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
598055 YAVUZ SELİM SAĞLAM 2019 Sakız (Pistacia lentiscus Var. Chia) fidan üretim tekniklerinin maliyet analizi
Cost analysis of treasure tree (Pistacia lentiscus Var. Chia) seedling production techniques
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
598019 DAMLA AKSOY 2019 Pinus pinea L. ve Mentha longifolia (L.) L.’den elde edilen uçucu yağlarin GC-MS analizi ve antimikrobiyal aktiviteleri
GC-MS analysis and antimicrobial activities of the essential oils obtained from Pinus pinea L. and Mentha longifolia (L.) L.
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
597766 AYDIN PİRİZOĞLU 2019 Sıklık çağındaki Karaçam (P. nigra) meşcerelerinde toprak üstü karbon miktarının araştırılması
Determination of the amount of carbon above ground in black pine (P. nigra) stands of young development stage
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
598078 ZUHAL MÜTEVELLİ 2019 Farklı yetişme koşullarında yetişen bazı herdemyeşil geniş yapraklı bitkilerde yaprak mikromorfolojik ve anatomik karakterlerin değişimi
Variation of leaf micromorphological and anatomical characters in some evergreen leafy plants growing in different growing conditions
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
574547 ABDULLAH ÇOLAK 2019 Kastamonu yöresinde tespit edilen bazı kuzugöbeği türlerinin moleküler ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
Determination of molecular and chemical properties of some nugs species in kastamonu area
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
596042 NURULLAH GÜRKAN 2019 Sinop Boyabat yöresinde kurt (Canis lupus)’un habitat uygunluk modeli ile potansiyel yayılışının belirlenmesi
Determination of potential distribution of wolf (Canis lupus) with habitat suitability model in Sinop Boyabat region
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
596045 TURGAY AKYÜZ 2019 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangın tehlikesinin modellenmesi ve haritalanması
Fire hazard modeling and mapping in Bursa Forest Directorate
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
606201 DİLEK SULTAN BUTUROĞLU 2019 Achillea millefolium Subsp. Millefolium ve Achillea nobilis Subsp. Neilreichii (A. Kern.) Velen.’den elde edilen uçucu yağların gc-ms analizi ve antimikrobiyal aktiviteleri
Antimicrobial activity and GC-MS analysis of the essentialoils obtained from Achillea millefolium Subsp. Millefolium and Achillea nobilis Subsp. Neilreichii (A. Kern.) Velen.
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
595938 EDA DINGILOĞLU 2019 Bazı meşcere özellikleri ve topoğrafik faktörlerin kayın yaprak yumrusineği (mikiola fagi (Hartig, 1839)) gal oluşumu üzerine etkileri
Effects of some stand features and topographic factors on gall formation of beech gall midge (mikiola fagi (Hartig, 1839))
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
600689 ESRA DAL 2019 Kastamonu yöresi sarıçam meşcerelerinde çap dağılımlarının modellenmesi
Modelling diameter distributions of scots pine stands in kastamonu region
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
600825 NERMİN AKARSU 2019 Orman sahalarında ağaç boyunun fotogrametrik yöntemlerle elde edilmesi
Production of wood height of forest areas by photogrammetric methods
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
607044 METİN YALÇIN 2019 Farklı metal çözeltileri ile hazırlanan yetiştirme ortamlarının Pleurotus ostreatus ve Pleurotus citrinopileatus mantarlarında verim ve kimyasal bileşenler üzerine etkileri
Effects of growing media prepared with different metal solutions on yield and chemical components of Pleurotus ostreatus and Pleurotus citrinopileatus
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
595369 SİBEL MUKADDES GÖZTAŞI 2019 Sarıçam klonal tohum bahçesinde yaprak alan indeksi ile kozalak verimi arasındaki ilişkiler
The relationships between leaf area index and cone yield in clonal seed orchard of scots pine
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
576041 UFUK KADER 2019 Üzerinde bitki örtüsü olmayan karayolu şevlerinde kütle hareketlerine neden olan faktörlerin incelenmesi: Kastamonu-Karabük karayolu örneği
Analyses of the factors causing mass movements in the unvegetated highway slopes: A case study of Kastamonu – Karabuk highway
Yüksek Lisans Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering