Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (9 Adet)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
670845 JEUMA AHMED HAMED ESHAIBI 2021 Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesi doğal meşcereleri ile duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ağaçlandırmalarının toprak özellikleri ve meşcere karakteristikleri açısından değerlendirilmesi
Comparison as to stand characteristics and soil properties of duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) afforestrations and natural stands in the West Black Sea region, Turkey
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
642268 KHALİFA ALSEDDİG ALATRESH 2020 Kuzeybatı libya’nın kurak bölgesinde kumlu toprakların jeokimyası, oluşumu ve morfolojisi: Atıksu sulamasının etkileri
Geochemistry, genesis, and morphology of sandy soil in an arid region of Northwestern Libya: Wastevater irrigation impact
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
656313 ÇİĞDEM ÖZER GENÇ 2020 Bölmeden çıkarma yöntemlerinin orman toprağı üzerindeki etkilerini dikkate alarak prımer transport planının çok kriterli karar verme yöntemi ile geliştirilmesi
Developing primer transportation plan by considering the effects of logging techniques on forest soil with multi criteria decision support approach
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
654304 MEHMET SEKİ 2020 Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü karaçam (Pinus nigra J.F. Arnold) meşcerelerine ilişkin ekolojik tabanlı büyüme modelleri
Ecologically-based growth models for crimean pine (Pinus nigra J.F. Arnold) stands in Kastamonu Regional Directorate of Forestry
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
540161 ISSA ABDLKAREM SAAD MOSA 2019 Farklı kayın mantarı misellerine manyetik alan ugulaması, farklı kompost çeşitlerinde yetişen mantarların verimi ve bazı fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
Effect of magnetic field on mycelium of oster mushrooms and determination of yield and some physico-chemical properties of these mushrooms grown in different compost types
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
550028 EMRE AKTÜRK 2019 Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla Türkiye ve fitocoğrafik bölgelerinin arazi örtüsü durumunun ve zamana bağlı arazi örtüsü değişiminin incelenmesi
Investigation of land cover status and temporal land cover change in Turkey and its phytogeographic regions with the help of remote sensing and geographic information systems
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
545292 MANSOUR S.M. BARTOUH 2019 Kastamonu yöresi orman fidanlıklarında bulunan fungal patojenlerin belirlenmesi
Determination of fungal pathogenes in forest nursery of Kastamonu region
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
596184 ABOBAKER B.ALI BARKA 2019 Akçakesme (Phillyrea latifolia) bitkisinin gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) bağışıklık yanıtı üzerine etkilerinin belirlenmesi
Determination of immunostimulant effects of green olive tree (Phillyrea latifolia) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) immune system
Doktora Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering